Stanovy


Stanovy občianskeho združenia EDUCTRA, o.z.

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Občianske združenie EDUCTRA, o.z. (ďalej len “združenie”) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

2. Sídlom združenia je: Agátová 39, 040 14 Košice, Slovenská republika

3. Názov združenia v anglickom jazyku je: EDUCTRA, o.z.

4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.

5. Cieľom činnosti združenia je združiť občanov za účelom :

a) Vzdelávania a mimoškolskej činnosti a to najmä prostredníctvom:
– podpory aktivít a vzdelávania na všetkých úrovniach ako aj celoživotného vzdelávania v rôznych oblastiach života
– podpory vzdelávania detí s mentálnymi a fyzickými poruchami
– podpory a zavádzania e-learningu ako ďalšieho nástroja vzdelávania
– podpory vzdelávania a vytvárania príležitostí pre marginálne skupiny
– organizovania kultúrnych, spoločenských, športových aktivít smerujúcich ku globálnemu – vzdelávaniu, rozvoju, spolupráci a pomoci
– podpory kultúrnych, športových a umeleckých aktivít

b) Ochrany životného prostredia a to najmä prostredníctvom:
– organizovania táborov pre deti, mládež a dospelých
– pomoci pri propagácii Slovenska, budovania náučných chodníkov,

c) Ochrany zdravia a to najmä prostredníctvom:
– podpory a propagácie zdravého životného štýlu a predchádzaniu chorobám
– rozvíjania prevencie voči šikanovaniu

d) Rozvíjania spoločenskej zodpovednosti a to najmä:
– posilňovanie demokratických princípov a hodnôt
– podpora komunikácie a dialógu medzi ľuďmi a medzi jednotlivými sektormi
– posilňovanie komunikácie a spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni vo všetkých oblastiach života

6. Súčasne s vyššie uvedenými aktivitami združenie je oprávnené:
– organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, školenia , vzdelávacie programy a konferencie v súlade s cieľmi združenia
– zabezpečovať vydavateľskú činnosť prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektami
– vykonávať informačnú a poradenskú činnosť

 

II. Členstvo v združení

1. Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
a/ je plne spôsobilá na právne úkony,
b/ je bezúhonná.
c/ má písomné odporúčanie troch členov združenia

2. Návrh na zápis za člena podáva fyzická osoba Rade združenia písomne.
Návrh obsahuje:
– životopis
– písomné odporúčanie troch členov združenia

3. Rada združenia po prijatí návrhu určí troch posudzovateľov , ktorí musia byť taktiež členmi združenia. Posudzovatelia sú povinní podať Rade združenia písomné stanovisko najneskôr štyri týždne pred konaním Valného zhromaždenia. Návrhy potencionálnych členov spolu so všetkými prílohami a taktiež so stanoviskami posudzovateľov budú verejne prístupné pre všetkých členov združenia v sídle združenia a súčasne ich dostane k dispozícií každý člen združenia najneskôr v deň konania Valného zhromaždenia.

4. Rada združenia zostaví kandidátsku listinu potencionálnych členov združenia a doporučí ju najbližšiemu Valnému zhromaždeniu na schválenie.
O navrhnutých kandidátoch hlasuje Valné zhromaždenie . Hlasovanie sa koná vo dvoch po sebe nasledujúcich kolách. V prvom kole musí za každého potencionálneho člena hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných. V druhom kole musí za nového člena hlasovať dvojtretinová väčšina prítomných, minimálne však nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.

5. Voľby nových členov združenia sú tajné.

6. Členstvo v združení môže byť zrušené Valným zhromaždením združenia v týchto prípadoch:
– ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
– ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
– ak člen združenia oznámi Rade združenia zrušenie svojho členstva,
– ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
– ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení,
– ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti člena združenia, ak porušil stanovy alebo dobrú povesť združenia.

7. Návrh na zrušenie členstva spolu s uvedením dôvodu zrušenia členstva predkladá Rada združenia na najbližšom Valnom zhromaždení združenia. K prijatiu rozhodnutia o zrušení členstva je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov združenia . V prípade zániku členstva smrťou prípadne dobrovoľným sa vzdaním Valné zhromaždenie nehlasuje, ale vezme predmetnú skutočnosť na vedomie . V takomto prípade členstvo v združení zaniká dňom smrti respektíve dňom oznámenia o zrušení členstva.

 

III. Práva a povinnosti členov združenia

1. Členovia združenia sú pri výkone činností v združení povinní:
– dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v združení,
– dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia.
– platiť členské príspevky, ktorých výška bude určená v organizačnom poriadku združenia

2. Členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia a taktiež voliť a byť volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia.

 

IV. Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie členov združenia,
b) Rada združenia
c) Revízor

2.Valné zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú ním volené.

3. Funkčné obdobie orgánov združenia je dvojročné.

4. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.

 

V. Valné zhromaždenie členov združenia

1.Valné zhromaždenie členov združenia zvoláva predseda združenie minimálne raz za jeden rok. Ak o to požiada polovica členov združenia, Rada združenia je povinná zvolať Valné zhromaždenie členov združenia do jedného mesiaca.

2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Valnom zhromaždení združenia. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.

3.Valné zhromaždenie združenia je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov.

4.Valné zhromaždenie členov združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä:

– volí a odvoláva členov Rady združenia a Revízora združenia ,
– schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok,
– môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Rady združenia,
– schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia /členské príspevky/ ,
– schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia,
– rozhoduje o zániku združenia, schvaľuje stanovy , ich zmeny a doplnky
– schvaľuje programové ciele, správy o činnosti a hospodárení
– schvaľuje rozpočet združenia pre budúce obdobie
– rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

5. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia.

 

VI. Rada združenia

1. Rada združenia má troch členov a riadi činnosť združenia medzi valnými zhromaždeniami združenia.

2.Rada združenia je uznášania schopná, ak sú prítomné 2/3 členov Rady združenia. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Rady združenia.

Rada združenia:
– zvoláva valné zhromaždenie členov združenia,
– vedie zoznam členov združenia,
– spravuje majetok združenia,
– informuje členov o činnosti združenia,
– chráni a presadzuje záujmy členov združenia,
– vykonáva ďalšiu činnosť, pokiaľ nie je v právomoci iných orgánov združenia.

3. Rada združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Predseda a podpredseda zastupujú združenie navonok a konajú v jeho mene vo všetkých veciach. Vykonávajú neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami Rady združenia a riadia činnosť združenia. Predseda koná samostatne. Podpredseda koná za združenie samostatne len na základe písomného poverenia predsedu.

4. Rada združenia sa schádza spravidla trikrát do roka. Schôdze Rady združenia zvoláva Predseda alebo podpredseda združenia, ak nie je určené vo vnútornom poriadku združenia inak.

 

VII. Revízor

1. Revízor je kontrolný orgán , ktorý volí Valné zhromaždenie združenia.

2. Revízor:
kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia členov združenia a činnosť Rady združenia. Za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia.
Dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia,
Kontroluje hospodárenie združenia.
Je oprávnená požiadať Radu združenia o zvolanie Valného zhromaždenia členov v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť Združenia. Ak Rada združenia nezvolá Valné zhromaždenie členov združenia do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti Revízora Rade združenia (predsedovi alebo podpredsedovi), Revízor zvolá Valné zhromaždenie členov združenia do jedného mesiaca od dňa uplynutia lehoty pre zvolanie Valného zhromaždenia Radou združenia.

 

VIII. Hospodárenie združenia

1. Majetok združenia tvoria:
– členské príspevky,
– dary sponzorov,
– hmotný majetok združenia,
– prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia.
– získanie grantov a finančnej podpory
– príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia

2. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Rada združenia.

3. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.

4. Združenie môže vykonávať hospodársku činnosť (podnikať), ktorej zisk sa musí použiť na financovanie hlavnej (verejnoprospešnej) činnosti združenia, za účelom ktorej bolo združenie založené.

 

IX. Zánik združenia

1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený Radou združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba. Likvidátor najskôr vyrovná záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Likvidačný zostatok bude venovaný právnickej osobe, ktorá nie je založená za účelom zisku.

 

X. Záverečné ustanovenia

1. Podrobnosti o organizácií združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.
2. Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok.

 

XI. Prechodné ustanovenia

1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia . Takisto sú povinní :
-oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov.
-zvolať Valné zhromaždenie členov združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia
2. Členovia prípravného výboru sa do konania Valného zhromaždenia členov združenia stávajú členmi prvej Rady združenia. Ich funkčné obdobie končí dňom konania Valného zhromaždenia členov združenia.

V Košiciach, dňa 03.mája 2011

2011 | all rights reserved EDUCTRA| Spracovanie a ochrana osobných údajov | created by Lemur.sk