O nás


Cieľom činnosti združenia je združiť občanov za účelom :

a) Vzdelávania a mimoškolskej činnosti a to najmä prostredníctvom:
– podpory aktivít a vzdelávania na všetkých úrovniach ako aj celoživotného vzdelávania v rôznych oblastiach života
– podpory vzdelávania detí s mentálnymi a fyzickými poruchami
– podpory a zavádzania e-learningu ako ďalšieho nástroja vzdelávania
– podpory vzdelávania a vytvárania príležitostí pre marginálne skupiny
– organizovania kultúrnych, spoločenských, športových aktivít smerujúcich ku globálnemu – vzdelávaniu, rozvoju, spolupráci a pomoci
– podpory kultúrnych, športových a umeleckých aktivít

b) Ochrany životného prostredia a to najmä prostredníctvom:
– organizovania táborov pre deti, mládež a dospelých
– pomoci pri propagácii Slovenska, budovania náučných chodníkov,

c) Ochrany zdravia a to najmä prostredníctvom:
– podpory a propagácie zdravého životného štýlu a predchádzaniu chorobám
– rozvíjania prevencie voči šikanovaniu

d) Rozvíjania spoločenskej zodpovednosti a to najmä:
– posilňovanie demokratických princípov a hodnôt
– podpora komunikácie a dialógu medzi ľuďmi a medzi jednotlivými sektormi
– posilňovanie komunikácie a spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni vo všetkých oblastiach života

 

2011 | all rights reserved EDUCTRA| Spracovanie a ochrana osobných údajov | created by Lemur.sk